ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


  31 ตุลาคม 2565 , น. ,    อ่าน :   1683   ครั้ง

องค์การบริหาส่วนตำบลบ้านนิคม ขอความร่วมมือให้ข้อมูลทรัพย์สินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในเขตพื้นที่  ม.1 ,2,7,11 และ ม.13  
                     ด้วยองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านนิคม 
  ได้แต่งตั้งพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตามความในมาตรา  27  แห่ง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษีในเขตตำบลบ้านนิคม  ตั้งแต่วันที่  1 พ.ย.65 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
                       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


                                                                               ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 075-355787   ในวันและเวลาราชการ